REGULAMIN

GUITAR MASTERS CAMP 2019
 1. Organizatorem Guitar Masters Camp 2019 jest Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe, a Współorganizatorem i gospodarzem Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z siedzibą w Krzyżowa 7, 58-112 Grodziszcze.
 2. Uczestnicy Guitar Masters Camp 2019 sami opłacają koszty zgodnie z wybranym pakietem wg obowiązującego cennika.
 3. Wpłaty zaliczki w wysokości minimum 1/3 całej kwoty do zapłaty należy dokonywać w ciągu 3 dni od przesłania zgłoszenia na konto:

  Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

  ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

  Raiffeisen Bank 87 1750 0009 0000 0000 4005 8947
 z tytułem: [nr zamówienia] + [imię i nazwisko uczestnika]

 1. Cena pakietu obejmuje całodzienne wyżywienie, zakwaterowanie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej (w pokojach 3-, 4- i 5-osobowych), udział w koncertach i wydarzeniach towarzyszących oraz uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i/lub grupowych (zgodnie z ofertą wybranego pakietu). Istnieje możliwość podwyższenia standardu zakwaterowania za dodatkową opłatą.
 2. Za niewykorzystany udział w Guitar Masters Camp 2019 nie przysługuje zwrot anizmniejszenie kosztów udziału.
 3. W przypadku niemożności przybycia na Guitar Masters Camp 2019 należy poinformować o tym Organizatora Kursu.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie oraz zabrania karty ubezpieczeniowej ze sobą.
 5. Informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.camp.guitarmasters.pl lub telefonicznie: +48 793 355 877.
 6. Przed przystąpieniem do zgłoszenia na Guitar Masters Camp 2019 Organizator prosi o szczegółowe zapoznanie się z ofertą, internetowym Zgłoszeniem oraz Regulaminem.
 7. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia i zakwalifikowania uczestnika na Guitar Masters Camp 2019 jest dokonanie wpłaty zaliczki, wypełnienie wszystkich obowiązkowych rubryk zgłoszenia i akceptacja Regulaminu. Organizator przyjmuje zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie sklepu www.camp.guitarmasters.pl w podsumowaniu zakupu pakietu.
 8. Osoby niepełnoletnie przebywające w Krzyżowej bez rodziców lub opiekuna prawnego uczestniczą w Guitar Masters Camp 2019 w ramach wypoczynku dzieci i młodzieży, który zgodnie z polskim prawem zgłaszany jest dorejestru MEN. Tym samym osoby niepełnoletnie biorące udział w Guitar Masters Camp 2019 pozostają pod opieką wychowawcy wypoczynku. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek wysłać pocztą na adres Współorganizatora (Fundacji „Krzyżowa”) wypełnioną i podpisaną kartę kwalifikacyjną. Formularz Karta kwalifikacyjna jest do pobrania na stronie: www.camp.guitarmasters.pl.
 9. Program Guitar Masters Camp 2019 przewiduje przyjazdy uczestników w dniu 14 lipca 2019 r. (niedziela), a odjazdy w dniu 24 lipca 2019 r. (środa) po śniadaniu.
 10. Uczestnicy po przyjeździe zgłaszają się wraz z dokumentami tożsamości do Recepcji w Krzyżowej celem uzyskania zakwaterowania, informacji o rozkładzie zajęć i programie Guitar Masters Camp 2019.
 11. Organizator i Współorganizator mają pełne prawo do sfilmowania, nagrywania i sfotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji oraz mogą udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie. Bez zgody Organizatora lub Współorganizatora filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie Guitar Masters Camp 2019, zmian w programie zajęć oraz niezależnych od Organizatora zmian w składzie kadry pedagogicznej.
 13. Grafik zajęć ustala dyrektor artystyczny. Surowo wzbronione jest indywidualne uzgadnianie lekcji z wykładowcami Guitar Masters Camp 2019. Każde naruszenie tego punktu Regulaminu prowadzi do natychmiastowego usunięcia Uczestnika z Guitar Masters Camp 2019 bez prawa zwrotu jakichkolwiek kosztów.
 14. Organizator i Współorganizator nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione, a nie zostały zdeponowane i pokwitowane w Recepcji w Krzyżowej.
 15. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w Guitar Masters Camp 2019.
 16. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu ośrodka MDSM Krzyżowa oraz programu Guitar Masters Camp 2019 (np.: godziny posiłków, zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów w pokojach, cisza nocna) obowiązujących w MDSM Krzyżowa.
 17. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
 18. Niepełnoletniemu uczestnikowi Guitar Masters Camp 2019 nie wolno oddalać się od grupy oraz poza teren Ośrodka MDSM Krzyżowa bez wiedzy i zgody Organizatora lub Współorganizatora.
 19. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Guitar Masters Camp 2019 bez opiekunów i które po zakończeniu Kursu nie zostaną odebrane przez opiekunów, muszą przedstawić ich pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie Ośrodka MDSM.
 20. Organizator i Współorganizator mają prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub zachowują się niestosownie.
 21. Wstęp do sal warsztatowych, zarówno podczas zajęć indywidualnych jak i grupowych, będzie odbywał się na podstawie wcześniej zgłoszonych list uczestnictwa lub identyfikatorów informujących o rodzaju pakietu wykupionego przez danego uczestnika.
 22. Wprowadzanie do pokoi osób nieuczestniczących w Guitar Masters Camp 2019 oraz udzielanie im noclegów jest zabronione.
 23. Za wszelkie zawinione uszkodzenia i braki w urządzeniach Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży uczestnicy ponoszą indywidualną odpowiedzialność materialną.
 24. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu mogą zostać odsunięte od udziału w Guitar Masters Camp 2019, w każdym jego momencie, bez zwrotu opłat.
 25. Każdy z uczestników Guitar Masters Camp 2019 ma obowiązek wypełnienia ankiety dotyczącej wydarzenia udostępnionej przez Organizatora oraz przekazania ankiety Organizatorowi najpóźniej w dniu 24 lipca 2019 r.

  Regulamin jest dokumentem porządkującym zasady zgłoszeń i uczestnictwa w Guitar Masters Camp. Jeśli nie znalazłeś tu informacji, których potrzebujesz, sprawdź zakładkę FAQ, czyli najcześciej zadawane pytania, a jeśli nadal Cię coś nurtuje, skontaktuj się z Organizatorem.

Regulamin ważny od 1.02.2019.

Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe

Kontakt

Telefon

+(48) 793 355 877

E-mail

camp@guitarmasters.pl

Adres

Kołłątaja 31/1-2
PL 50-004 Wrocław